Skip to content

شمال زول

بحث دوباره

شمال زول
بحث دوباره

جشنواره خیابانی

فعالیت های مشارکتی – ایستادن – غذا و نوشیدنی – فعالیت های کودکان
شنبه 23.7
ساعت 2 تا 8 بعد از ظهر
(Foto-Montage)

ساخت و ساز – زندگی روزمره – تخریب – جابجایی – داستان های شخصی
جمع آوری عکس

(Foto-Montage)
Workshop_out-of-the-box

گزارش در مورد سوژه های خود با عکس و متن
ما داریم روزنامه جامعه می سازیم
4 تا آخر هفته از 3.9 تا 6.11

Workshop_out-of-the-box