Skip to content

شمال زول

بحث دوباره

شمال زول
بحث دوباره

ساخت و ساز – زندگی روزمره – تخریب – جابجایی – داستان های شخصی

افتتاحیه 13 مه 2023 ساعت 4 بعد از ظهر

روزنامه منطقه

سول نور – از دیدگاه ما
عکس ها و داستان های شخصی از Suhl-Nord

گردآوری شده در کارگاهی در پاییز 2022

جشنواره خیابانی

فعالیت های مشارکتی – ایستادن – غذا و نوشیدنی – فعالیت های کودکان
شنبه 23.7.2022
ساعت 2 تا 8 بعد از ظهر