در مورد پروژه

وقتی مردم در زول درباره “شمال زول” صحبت می کنند، همان تعصبات بارها و بارها شنیده می شود. اما ما فکر می کنیم ضروری است که افرادی که در حال حاضر در اینجا زندگی می کنند یا کسانیکه در اینجا زندگی می کردند، فرصتی برای صحبت برای خود داشته باشند. ما به این موضوع علاقه مندیم که قبلاً اوضاع اینجا چگونه بود، چگونه ساختار شکنی را تجربه می کنید، چه در اینجا احساس امنیت بکنید، چگونه زندگی روزمره خود را در اینجا سازماندهی می کنید، و به چه چیزی در آینده امیدوار هستید. مایلیم از شما دعوت کنیم به نامزادی گفتتگو با همدیگر از طریق پروژه ما با تمام نسل‌ها، از پیشینه‌های مختلف و به زبان‌های مختلف. و ما از عکس‌ها استفاده می‌کنیم – زبانی که بسیاری می‌فهمند. 

27.05.1986 © GDI-Th